Opieka na terenach wiejskich powiatu wielickiego

Idea MED sp. z o.o.  prowadzi Hospicjum Domowe od 2019 roku, świadcząc tym samym usługi zdrowotne. Liczba pacjentów jest oczywiście zmienna, jednak w obecnej chwili pod opieką Hospicjum Domowego przebywa 87 dorosłych chorych. W ramach Hospicjum Domowego jest świadczona: opieka lekarska, pielęgniarska, rehabilitacyjna, logopedyczna, psychologiczna. Ponadto W Idea MED Sp. Z o.o. sprawowana jest Długoterminowa Opieka dla Wentylowanych Mechanicznie. Są to przeważnie pacjenci leżący, oddychający za pomocą respiratora, wymagający kompleksowej opieki.

Celem skalowanej innowacji będzie poprawa życia hospicyjnych pacjentów oraz pacjentów wentylowanych mechanicznie poprzez zapewnienie przygotowania i realizacji indywidualnego i dopasowanego do potrzeb chorego programu opieki nad pacjentem, uwzględniającego nie tylko jego potrzeby medyczne, ale także – dzięki zaangażowaniu opiekunów – potrzebę regularnego kontaktu z drugim człowiekiem. Istotną rolę odgrywać będzie także przeszkolenie faktycznych opiekunów (rodzin), co w konsekwencji przełoży się na poprawę jakości opieki, a tym samym poprawę jakości życia pacjentów.

By zaangażować społeczność lokalną, zostaną przeprowadzone spotkania ze zwierzchnikami instytucji (szczep harcerski „Puszcza”, Ośrodki Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe działające w sferze charytatywnej) mające na celu zrekrutowanie wolontariuszy oraz osób mogących świadczyć pomoc sąsiedzką.

O projekcie poinformujemy także przy pomocy lokalnych środków masowego przekazu oraz w siedzibie Grantobiorcyi przychodniach. Pozyskani wolontariusze będą świadczyć wsparcie pozamedyczne (proste czynności opiekuńcze lub pomocnicze w gospodarstwach domowych pacjentów objętych opieką domową). Trzy instytucje/organizacje lokalne zostaną zaangażowane do realizacji projektu – partnerstwo lokalne w celu działań na rzecz opieki domowej.

Spodziewamy się, że w wyniku realizacji projektu w szerszym zakresie uda się zorganizować włączenie społeczności lokalnej w pracę na rzecz osób chorych wymagających pomocy; dotyczyć to będzie w szczególności poszerzenia bazy wolontariuszy.

Chcemy też wpłynąć na zmianę mentalności – postrzegania hospicjum jako instytucji zajmującej się jedynie „umierającymi” oraz poszerzyć horyzonty osobom świadczącym pomoc poprzez zerwanie ze stereotypem, że pomoc wolontariuszy na rzecz chorych może dotyczyć wyłącznie świadczeń medycznych.

Możliwość przeszkolenia członków rodzin będzie stanowić także doświadczenie, którego owoce chcielibyśmy wykorzystywać w dalszej działalności hospicyjnej. Projekt będzie swoistym poligonem doświadczalnym mającym na celu wypracowanie optymalnych form szkolenia otoczenia chorych. 

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content