Pytania i odpowiedzi

Skalowanie innowacji społecznych zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce wybranych mikro innowacji, wypracowanych i przetestowanych w konkursie na inkubację innowacji społecznych ogłoszonym przez ówczesne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Działania 4.1 PO WER w 2015 r., które miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę. 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o grant – podmioty publiczne lub prywatne świadczące usługi społeczne i zdrowotne w różnych formach, które wdrożą skalowaną innowację społeczną. Szczegółowe informacje na temat grantobiorców znajdują się w Regulaminie naboru.

Wysokość jednego grantu od min. 50 000,00 zł do  max. 100 000,00 zł na jeden grant

Nie. Poziom dofinansowania grantu wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).  

Odbiorcy innowacji – osoby, które w sposób bezpośredni skorzystają z innowacji w postaci opieki domowej, osoby dorosłe zamieszkujące tereny wiejskie, chorujące na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby, w przypadku których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe wymagające opieki i opiekunowie tych osób z obszaru całego kraju w zależności od zasięgu realizacji działań użytkowników innowacji – Grantobiorców.

Projekt zakłada udzielenie minimum 20 grantów na terenie całego kraju.

Grant może realizować jeden podmiot. Nie ma możliwości realizacji grantu w partnerstwie formalnym. Możliwa jest realizacja zadań w ramach grantu na zasadzie podwykonawstwa lub zlecenia usług. Możliwa jest także współpraca nieformalna np.: z lokalnymi grupami wolontariuszy.

Granty mogą być realizowane przez okres od 8 do max. 12 miesięcy w terminie od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT). Grantobiorca składa oświadczenie odnośnie podatku VAT.

Dokumentem aplikacyjnym jest fiszka. Fiszkę wypełnia się na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu naboru w formie elektronicznej  i składa podpisany przez osoby uprawnione za pośrednictwem strony internetowej opieka.owop.org.pl w postaci skanu w formacie pdf. W tym celu należy założyć konto użytkownika na stronie internetowej https://opieka.owop.org.pl/

Nie ma potrzeby dołączania referencji poświadczających doświadczenie, wystarczy opis doświadczenia w fiszce.

Nie trzeba podawać imion i nazwisk posiadanej kadry, wystarczy podać profil zawodowy członków zespołu, staż pracy/dotychczasowe doświadczenie. Nie jest wymagane dołączenie porozumienia o współpracy.

Sprzęt zakupiony z grantu zostaje u Grantobiorcy, powinien być dostępny potencjalnym podopiecznym po zakończeniu realizacji grantu.

Personel finansowany z grantu ograniczony jest do osób bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad chorym zgodnie z modelem.  Prace remontowe (w tym w domu pacjenta)nie mogą być finansowane w grancie (p.7. na str.19 Regulaminu naboru wniosków).

Nie należy wypisywać wszystkich opiekunek, warto podać ich liczbę, opisać „zbiorczo” doświadczenie, np. 11 opiekunek medycznych posiadających min.3 letnim doświadczenie w świadczeniu usług  opiekuńczych w domu chorego, 7 opiekunek środowiskowych z minimum 2 letnim doświadczeniem w indywidulanej opiece nad osobami dorosłymi potrzebującymi pomocy, itd.

 Tak. Tutaj należy mieć na uwadze fakt, aby działania i czas pracy personelu nie pokrywał się czasowo z pracą w grancie (dotyczy to każdego innego źródła finansowania) – zadbać, aby nie było podwójnego dofinansowania. Więcej informacji zamieszczone jest w Procedurach realizacji projektu grantowego str. 22 

Wybór formy zatrudnienia leży po stronie Grantobiorcy.

W fiszce wykazujemy kwotę ogółem o którą wnioskujemy. Szczegółowe jednostkowe koszty wykazywane są w planie wdrażania innowacji, wynikają one z zapotrzebowania danego Grantobiorcy.

Ocena kwalifikowalności stawek wynagrodzeń personelu oraz innych wydatków w ramach grantu realizującego usługi medyczne i opiekuńcze będzie dokonywana w odniesieniu do stawek rynkowych dla poszczególnych specjalistów. W przypadku gdy stawka rynkowa przekracza stawki faktycznie stosowane u Grantobiorcy, w uzasadnieniu pod budżetem Grantobiorca musi opisać przeprowadzone badanie rynku potwierdzające rynkowość stawek na lokalnym rynku pracy. Grantodawca na etapie oceny merytorycznej, na etapie opracowywania planu wdrażania innowacji i na etapie weryfikacji poniesionych wydatków może żądać od Grantobiorcy przedstawienia dokumentacji z przeprowadzonego badania rynku.

Nie ma wymagań dotyczących tytułu. Grantobiorca tworzy go samodzielnie.

Grantodawca wymaga, aby projekty grantowe, realizowane były przez okres od 8 do max. 12 miesięcy w terminie od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. Okres realizacji zaczyna się od podpisania umowy grantowej, przed tym należy opracować i uzgodnić z grantodawcą Plan wdrażania innowacji. Określając datę rozpoczęcia realizacji grantu trzeba przewidzieć czas na te działania.

W przypadku wyboru fiszki skalowanej innowacji z Grantobiorcą w terminie 7 dni roboczych skontaktuje się ekspert ds. przygotowania, wdrażania i monitorowania planu innowacji w celu przygotowania planu wdrażania innowacji.

Zadanie eksperta:

Ścisła współpraca z użytkownikami innowacji – opieka nad przygotowaniem planu wdrażania innowacji w tym:

  • diagnozą potrzeb lokalnych,
  • sposobem rekrutacji odbiorców ostatecznych,
  • planem działań,
  • określeniem mierzalnych, realnych rezultatów,
  • racjonalnością kosztorysu przedsięwzięcia,
  • zapewnieniem trwałości po zakończeniu wdrażania grantu;

Opieka i wsparcie w trakcie wdrażania innowacji w tym:

  • pomoc w realizacji i rozliczeniu grantów,
  • pomoc w promocji i rekrutacji uczestników,
  • pomoc we właściwym wydatkowaniu środków;
  • identyfikacja i minimalizowanie ryzyka związanego z wdrażaniem innowacji.

Jest to bezpłatna forma pomocy.

Obsługa faktur i rachunków oraz przygotowanie sprawozdań leży po stronie grantobiorcy.

Wystarczy, że jest to jej stały adres zamieszkania. Zameldowanie nie jest wymagane.

W sytuacji, gdy pracownicy wykonują taką samą lub zbliżoną pracę w ramach stosunku pracy, i dodatkowo podejmują się jej jako wolontariusze, powstają trudności z faktycznym wyodrębnieniem zadań wykonywanych w ramach stosunku pracy od świadczenia pracy w ramach wolontariatu. Trudno jest wykazać, że praca w ramach wolontariatu była całkowicie dobrowolna i nie wynikała z polecenia czy inicjatywy pracodawcy. Zatem świadczenie pracy i wolontariatu u tego samego pracodawcy w tym samym czasie jest niemożliwe.

Jeśli kadra grantobiorcy finansowana jest ze środków NFZ (publicznych) przy wykonywaniu swoich działań, to przyznanie im dodatków ze środków pochodzących z grantu traktowane będzie jako podwójne finansowanie, co nie jest dozwolone zgodnie z Procedurami realizacji projektu grantowego. Dodatki akceptowane będą tylko w sytuacji, kiedy pracownik grantobiorcy finansowany jest z prywatnych środków grantobiorcy.

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content