Współpraca w stowarzyszeniu Przystań

Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany powstało w 2013 r. z inicjatywy osób skoncentrowanych wokół Samorządu Gminy Hrubieszów. W tym samym roku zostało powołane Centrum Integracji Społecznej, które realizuje do dziś działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ścisłej współpracy z Samorządem tj. Gminnym i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Aktywizacja zawodowa odbywa się w ramach sześciu warsztatów zawodowych: gastronomicznego, gastronomiczo-cukierniczego, remontowo-rolnego, opiekuńczo-porządkowego, artystycznego
 i marketingowo – księgowego. Stowarzyszenie realizuje całą ścieżkę reintegracji zawodowej, prowadzi Klub Integracji Społecznej, a w 2018 r. powołało pierwszą Spółdzielnię Socjalną w branży gastronomicznej,w 2019 r. kolejną w branży cukierniczej oraz w 2020 r. w branży remontowej, współtworząc obecnie 25 miejsc pracy.

Wszystkie stworzone podmioty ekonomii społecznej współpracują ze sobą, tworząc Konsorcjum „Przystań” Mieniany, powstałe w 2019r. W konsorcjum włączone są również inne organizacje w tym Spółdzielnia Socjalna Warto z Roztocza oraz Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne Tłoka z gminny Łomazy.

Konsorcjum jest otwarte na współpracę i przyjmowanie nowych członków. Wspólnie jesteśmy silniejsi, możemy się wspierać realizować większe zadania.   Wszelkie inicjatywy podejmowane w ramach stowarzyszenie nakierowane są na wsparcie człowieka i realizowane w ramach szeroko pojętej współpracy instytucjonalnej   i pozainstytucjonalnej. Wszystkie inicjatywy wymagają współpracy zarówno z samorządem na szczeblu gminnym, jak i powiatowym (PUP, PCPR) oraz wojewódzkim (ROPS), a także licznych kontaktów z lokalnym biznesem, radnymi, sołtysami. Stowarzyszenie systematycznie podejmuje działania projektowe na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, seniorów, rodzin.

Umiejętność współpracy zależy przede wszystkim od jakości współpracy osób tworzących pomiot,  Stowarzyszanie „Przystań” Mieniany od 10 lat tworzą te same osoby, zaangażowane w działania
i realizujące misje stowarzyszenia, współpraca opiera się na atmosferze wzajemnego zaufania, szacunku, pomocy, którymi to wartościami staramy się zarażać osoby do których kierowane jest wsparcie.

Kluczowymi Partnerami, z którym współpracuje Stowarzyszenie są:

  • Gmina Hrubieszów: przekazanie przez Samorząd budynku pod działalność CIS, wsparcie finansowe na bieżącą działalność w postaci comiesięcznej dotacji, pożyczek, zlecanie do realizacji zadań publicznych tj.: dożywianie dzieci w szkołach (ok.600 obiadów dziennie), usługi opiekuńcze specjalistyczne i zwykłe, obsługa imprez okolicznościowych tj. festyny, dożynki itp.
  • GOPS Hrubieszów, ta współpraca ma wymiar partnerski, oparty na koleżeńskich relacjach i nakierowana jest na konkretnego człowieka i stworzenie mu wspólnie ścieżki pomocy dostosowanej do indywidualnej sytuacji. Nie byłoby to możliwe gdyby nie rozmowy, spotkania wspólne uwagi, oparte na w/w wartościach takich jak szacunek, zaufanie, z inicjatywy GOPS – u Stowarzyszenie prowadzi Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla mieszkańców Gminy, w ramach, którego udzielane jest poradnictwo psychologiczno – prawne. Działanie to realizowane jest już od kilku lat. Wspólnie z GOPS – em realizowaliśmy 2 edycje (3-letnie) projektu skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin. Ponadto wszystkie pozostałe inicjatywy związane są ze współpracą z pracownikami socjalnymi, którzy przez pracę socjalną w terenie wychwytują najwięcej potrzebujących osób, pomagają w rekrutacji, wspierają wiedzą i doświadczeniem. Wspólnie realizujemy bieżące działania oparte na współpracy nie konkurencji. Uczymy się od siebie i wspieramy w trudnych sytuacjach.
  • Powiatowy Urząd pracy w Hrubieszowie – współpraca w zakresie przekazywania świadczeń integracyjnych, realizacji staży, robót publicznych , szkoleń KFS;
  • Powiaowe Centrum Pomocy Rodzinie – współpraca w ramach wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
  • Gminny Ośrodek Kultury – realizacja wspólnych imprez okolicznościowych, warsztatów artystycznych, kiermaszy
  • Organizacje Pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich – uczestnictwo w wizytach studyjnych, dzielenie się dobrymi praktykami, wspólne szkolenia, wyjazdy integracyjne, pikniki charytatywne, pikniki okolicznościowe, kiermasze.

Marka Stowarzyszenia Przystań jest rozpoznawalna wśród społeczności lokalnej gdyż konsekwentnie  w podejmowanych inicjatywach pokazuje, iż priorytetem jest człowiek jego indywidualna sytuacja a to na ile uda się stworzyć warunki pomocowe zależy również nie od instytucji tylko od tworzących je osób.

Dla nas współpraca to partnerstwo,  życzliwość,  zrozumienie, chęć niesienia pomocy,  dostrzeganie potrzeb, wzajemne uzupełnianie się , wymiana wiedzy. To również  uśmiech, uważność, konsekwencja, wiarygodność. Współpraca to umiejętność przyjmowania porażek, to pokora i zaufanie. 

Podsumowując, naszym zdaniem za sukcesem współpracy stoją wartości, jakie chcą realizować osoby tworzące instytucje i cele jakie im przyświecają.

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content