Opieka domowa na terenach wiejskich Gminy Stawiski

Gmina Stawiski posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wynikające z art. 50 ustawy o pomocy społecznej – osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem w miejscu zamieszkania.

Do skutecznego sprawowania opieki nad pacjentami, zespół zbuduje dobre partnerskie relacje z innymi dostawcami usług pomocowych. Dlatego do realizacji grantu zaangażowane zostaną posiadane zasoby ludzkie w postaci pracowników i osób współpracujących z CUS w Stawiskach. Będą to głównie pracownicy socjalni oraz organizator usług społecznych. Wdrożone na potrzeby będą również działania mające na celu angażowanie lokalnej społeczności w tym najbliższego otoczenia osób potrzebujących, sąsiadów, znajomych w świadczenie opieki i realizację działań na miarę ich możliwości i wiedzy.

W ramach bieżących działań mających na celu przygotowanie do realizacji Grantu dokonane zostanie również rozeznanie w zakresie otoczenia/środowiska w którym mieszkają osoby potrzebujące pod kątem osób z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami, przewidzianych w modelu lub specjalistów mogących tworzyć zespół. Pod uwagę zostaną wzięte  lokalne organizacje, parafie, koła gospodyń wiejskich, sołtysi oraz członkowie OSP.

Dzięki takim działaniom powstanie lepszy dialog w sferze pomocy i wsparcia osobom/rodzinom będącym w trudnych sytuacjach nie tylko z organizacjami pozarządowymi ale też samorządem, sołtysami itp. Rozwinie się współpraca na poziomie lokalnym. Osoby potrzebujące bardziej otworzą się i zaczną częściej korzystać z usług nawet w ramach własnych środków. Będą mieli zapewniony kompleksowo katalog usług na miarę ich potrzeb. Usługi będą łatwo i bez ograniczeń  dostępne.      

Dzięki działaniom zaplanowanym w indywidualnym planie usług pacjenci będą zadbani kompleksowo i według ich potrzeb. Po zakończeniu realizacji zadań finansowanych z grantu, pacjenci zostaną objęci wsparciem w ramach nowych pakietów usług oferowanych przez CUS tj. fizjoterapeuta, psycholog, pielęgniarka oraz opiekunki. Podjęte zostaną działania zmierzające do pozyskiwania środków z innych źródeł takich, jak Fundusze Europejskie, Fundusze Budżetu Państwa.

Pozostałe aktualności

E-book

Szanowni Państwo. Oddajemy w Wasze ręce publikację w formie e-booka

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość indywidualnego ustawienia plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Anuluj
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż plik ciasteczek
Skip to content